Woontoren Catharijnesingel

Plaats
Utrecht

Opdrachtgever
Vesteda Project BV

i.s.m.
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

Ontwerp
2008

Bruto vloeroppervlak
6.250 m2

Haalbaarheidsstudie V&D locatie

JSA heeft in opdracht van Vesteda en in samenwerking met Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, de ontwikkelingsmogelijkheden van de “V&D voorzetlocatie” aan de nieuw aan te leggen Catharijnesingel in Utrecht nader onderzocht. Belangrijkste doelstelling van de invulling van de voorzetlocatie is om de woonfunctie in dit deel van de stad te versterken en het Stationsgebied levendiger, attractiever en veiliger te maken.

De haalbaarheidsstudie is vertrokken vanuit de uitgangspunten zoals die in het Masterplan Stationsgebied Utrecht beschreven zijn. Daarbij dient de studie twee doelen; Enerzijds dient zij meer inzicht te geven in de haalbaarheid van woningbouw op deze plek, anderzijds wil de studie laten zien hoe dit op een overtuigende wijze gestalte kan krijgen.

Aan de hand van een aantal thema’s is onderzocht welk model op een logische wijze het best past in het stedelijke weefsel. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursmodel: Model Scheermes.

Model Scheermes staat als een slanke toren in de rooilijn van de V&D en vormt tezamen met de belendende bebouwing van de V&D en de SHV een evenwichtige begrenzing van de buitenruimte aan de Rijnkade. De huidige parkeergarage wordt aan het oog onttrokken.

Door de hoogte van het gebouw wordt het mogelijk om de appartementen grotendeels 2-zijdig te orienteren en uitzicht te bieden op zowel het Stationsgebied als de oude binnenstad. Door de 2-zijdige orientatie kan daarbij worden voldaan aan de eisen die de gemeente Utrecht stelt ten aanzien van de geluidbelasting.

In programmatisch opzicht is met name de inrichting van het maaiveld en de invulling van de plinten van groot belang. Het toevoegen van programma kan de gevelwand aan de Rijnkade weer in een representatieve voorkant veranderen en de aansluiting met de naastgelegen en nieuw te bouwen Catharijneknoop maken.

download pdf